"Onafhankelijk no nonsens pensioenadvies"

Partner altijd aanmelden voor partnerpensioen

Het is zeer belangrijk om partners van deelnemers aan de pensioenregeling altijd aan te melden. Zo voorkomt u als werkgever problemen voor zowel de nabestaande van uw werknemer en voor uw organisatie zelf. Recent was er (weer) een rechtszaak over of de partner van een overleden deelnemer aan de pensioenregeling wel of niet recht had op partnerpensioen. Hoewel de rechter ditmaal het pensioen wel toekende, werden ook de risico’s voor werkgevers duidelijk die wijzigingen niet doorgeven aan de pensioenuitvoerder.

Pensioencoaching voor werknemers

Werknemers krijgen meer keuzevrijheid voor hun pensioen. Zij kunnen voortaan kiezen voor een vaste óf variabele pensioenuitkering. Nog maar weinig mensen maken echter gebruik van de mogelijkheden om het maximale uit hun pensioen te halen. Tijd voor pensioencoaching tijdens de opbouw van het pensioen.

Middelloonregeling omzetten in beschikbare premie sociaal acceptabel

In de jaren 2011 tot en met 2015 was er steeds de hoop dat de rente zich zou herstellen. Daarmee zou ook de kostprijs voor een middelloonregeling wellicht weer acceptabel worden. 2016 en 2017 zijn wat dat betreft een deceptie. De lage rente is fijn voor het vastzetten van je hypotheekrente maar waardeloos voor de kostprijs van een verzekerde middelloonregeling (en dekkingsgraad van pensioenfondsen). Het afgelopen jaar zijn wij in de praktijk prijsverhogingen tegengekomen van 60% tot 100%! Wat is het alternatief en is dit acceptabel?

Aankoop van pensioen op pensioendatum, niet altijd de beste deal!

Werknemers die een gegarandeerd of beleggingskapitaal op de pensioendatum hebben, mogen daarmee “shoppen” voor de hoogste direct ingaande pensioenuitkering. Zij kunnen dus met het kapitaal pensioen aankopen bij de pensioenuitvoerder naar keuze. Op grond van de Pensioenwet is dit een recht voor de werknemer.

WAKE UP CALL voor de DGA?

Het spel is op de wagen. Het voornemen van de Staatsecretaris Wiebes om het eigen beheer pensioen in 2017 flink te veranderen, zorgt denk ik voor een moment waarop de meeste DGA’s een keer echt moeten nadenken over hun eigen pensioen.

Trackrecord pensioen life cycle beleggingen een ‘big blur’

Bij de keuze voor een uitvoerder voor de beschikbare premie pensioenregeling komt de keuze steeds vaker neer op welke beleggingen ‘het best’ zijn. Op voorhand kunnen we daar natuurlijk geen garantie op geven, maar op basis van de beleggingsstrategie en inrichting van de life cycle moet er een oordeel geveld worden. Daarbij zou het heel fijn zijn als je een trackrecord van deze life cycle fondsen zou kunnen vergelijken. Echter de meeste van de huidige aanbieders (PPI’en en verzekeraars) werken met allerlei nieuwe fondsen die (zeer) kort bestaan. Meer dan 50% van de aanbieders heeft de afgelopen twee jaar wijzigingen doorgevoerd in de beleggingen en daarmee de oude trackrecord om zeep geholpen.

Onafhankelijk pensioenadvies!

Toen ik zelfstandig ondernemer werd, heb ik er direct voor gekozen om uitsluitend te werken op een vergoeding die betaald wordt door de klant. Dat betekent dat ik indertijd een rigide keuze heb gemaakt om niet te bemiddelen in productoplossingen. Sinds 2013 is echter het wettelijke provisieverbod van toepassing en mogen bemiddelaars niet meer worden betaald door verzekeraar, pensioenuitvoerder of bank. Iedereen die actief is in  de markt voor pensioenadvies moest toen los gaan betalen voor de werkzaamheden op het gebied van pensioenadvies, -beheer en  -communicatie.

Pensioenpositivisme

De afgelopen jaren zijn we overspoeld met negatieve berichtgeving over pensioen in de media. Deels terecht maar soms ook niet. Deze berichtgeving gaat dan vaak over verplichte Bedrijfstak Pensioenfondsen (BPF) en niet over verzekerde regelingen. Enige nuance wordt daarbij echter nauwelijks aangebracht.

To pensioenknip or not to pensioenknip

De rentestand in Nederland is momenteel erg laag. Dit heeft grote gevolgen voor iedereen die een pensioenuitkering wil aankopen. Deze valt veel lager uit dan de afgelopen jaren werd voorspeld  in het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Om de bijna gepensioneerde met een beschikbare premieregeling tegemoet te komen wordt tijdelijk de pensioenknip opnieuw ingevoerd. Dit biedt mensen de mogelijkheid om de pensioenuitkering niet verplicht in één keer ‘aan te kopen’, maar een ‘knip’ aan te brengen van twee jaar. De gepensioneerde ontvangt dan twee jaar een tijdelijke uitkering en het ‘echte’ pensioen gaat dan pas twee jaar later in.

Einddatum gericht beleggen met afdekken van het renterisico (Life Cycle) heeft nu effect gehad……………..!

Maar wat doen we bij een stijgende rente?

Bij een moderne collectieve beschikbare premiepensioenregeling voor werknemers wordt de beleggingsmix automatisch aangepast naarmate de einddatum, lees pensioendatum, nadert. Dit gebeurt door:

  • Het risico wordt afgebouwd door de portefeuille in aandelen en vastgoed af te bouwen en om te zetten naar obligaties.
  • Er worden daarnaast rentegevoelige beleggingen (lange termijn obligaties of afgeleide daarvan) toegevoegd om een zakkende rentestand richting pensioendatum te compenseren met een waardetoename van de beleggingen.

Dit zogenaamde ‘Life Cycle’ beleggen wordt standaard toegepast als de deelnemer geen afwijkende keuze voor beleggingen heeft afgegeven.

Dienen Consumentenbond en Radar echt de belangen van de klant?

De afgelopen periode val je van de ene verbazing in de andere.  Zo zat ik een paar weken geleden te kijken naar Radar en tot mijn verbazing kwam ineens de “spaarhypotheek affaire” voorbij.  Nu de rente laag is krijgen klanten met een aflopende rentevast periode een nieuw voorstel met een lage rente maar ook met een hogere spaarpremie om het uiteindelijk gegarandeerde doelkapitaal te behalen. Groot was de verontwaardiging dat dit allemaal niet duidelijk was voor de klant en dat de maandlasten niet zakten. Het lijkt inmiddels wel of geen enkel product meer voldoet en besproken wordt in de media.

Prikkel werknemer om zelf aan het stuur te staan

Uit enquête pensioenpresentatie blijkt laag pensioenbesef!

Ondanks de enorme hoeveelheid werkzaamheden voor het aanpassen van alle pensioenregelingen aan de wetgeving per 1-1-2015, heb ik in de maand november en december meer dan tien personeelspresentaties gegeven. Deze gaan over wijzigingen voor de werknemers in het pensioen en moeten ook prikkelen om ZELF “aan het stuur” te gaan staan. De “pensioentanker” moet tijdig op koers gelegd worden.

Beleggen bij beschikbare premie steeds belangrijker

In adviestrajecten voor beschikbare premieregeling neemt de advisering en dus het onderzoek naar de onderliggende beleggingen toe. Dit komt voornamelijk door het verdwijnen van garanties op de inleg en de kosten bij nivellering van de beleggingen.

Voor een fatsoenlijk pensioen op pensioendatum zal er namelijk een gemiddeld rendement van 5% tot 6% gehaald moeten worden.

Pensioen samen met de Ondernemingsraad veranderen

Een wijziging in de pensioenregeling moet met instemming van een ondernemingsraad gebeuren. Op dit moment is het topdrukte in verband met de wijzigingen per 1-1-2015. De voorgestelde wijzigingen moeten voldoen aan Burgerlijk Wetboek 7 artikel 611. Daarin staat vrij vertaald dat bij een wijziging in arbeidsovereenkomsten rekening moet worden gehouden met zowel de belangen van de werkgever als van de werknemer.

Uitbetalen nabestaandenpensioen: weduwe kreeg de nodige hulp

In de dagelijkse pensioenpraktijk kom je soms schrijnende gevallen tegen. Onderstaand verhaal liep gelukkig goed af. Ik werd benaderd door een weduwe die een discussie had met een verzekeraar over het uitbetalen van het nabestaandenpensioen.

Wat was het geval. Haar overleden man had toen hij in dienst trad van een nieuwe  werkgever het idee om zijn pensioen van zijn vorige werkgever mee te nemen.

Mail direct uw vraag